Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70% Mesatare VKM >=7

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 30 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Gjuhë angleze

Po

Mesatare >= 7
Gjuhë shqipe dhe letërsi

Po

Mesatare >= 7
Gjuhë e Huaj e Dytë

Po

Mesatare >= 7

Kritere të tjera

Kriteri
Mesatarja e Lëndëve Kriter >= 7
Mesatarja sipas VKM shumëzohet me 70% ndërsa mesatarja e lëndëve kriter (>=7) shumëzohet me 30% dhe shuma e tyre shumëzohet me koeficientin e profilit të shkollës së mesme: [(0.7 x nota mesatare e përgjithshme sipas VKM) + (0.3 x nota mesatare e grup-lëndëve të profilit)] x koeficienti i shkollës së ... Më shumë

Kritere në bazë të profilit të shkollës

Kriteri
Kliko këtu për Koeficientët sipas profileve

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat