Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 60% Renditja përfundimtare e kandidatëve bazohet te shuma e pikëve të marra sipas mesatares dhe sipas in ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Shkalla e motivimit e kandidatit për të studiuar dhe për t'u aftësuar profesionalisht. Shënime: Çdo kandidat zhvillon një intervistë personale me Komisionin e Pranimeve në Tirana Business University College. Intervista vlerësohet me 1 pikë deri në 40 pikë. Intervista ka për qëllim të kuptojë se ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat