Kriteret e Universiteteve


Programet e studimit

Shkencat e Lëvizjes

Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 40% Do të pranohen në programin e studimit të Ciklit të I-rë Bachelor në “Shkencat e Lëvizjes” të gjithë ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Kandidatët i nënshtrohen konkurimit të Testimit Praktik konform testeve të miratuara nga Senati i UST dhe të shpallura në faqen web të UST. Kandidatët vlerësohen me pikë të grumbulluara bazuar në rezultatet e konkursit në testimin praktik të UST-së dhe notës mesatare të shkollës së mesme. Sipas Ve ... Më shumë
Kandidatët që konkurojnë në këtë program studimi, duhet të plotësojnë kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjekësore miratuar nga UST dhe e shpallur në faqen web të UST.

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat