Programi i studimit: Bachelor në Infermier i përgjithshëm


Lenda Viti Semestri Kreditet
Biofizikë 1 lende vjetore
Biokimi 1 lende vjetore
Sëmundje të brendshme 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/1 1 lende vjetore
Praktikë 2 1 lende vjetore
Bazat e komunikimit 1 lende vjetore
Gjuhë e huaj anglisht 1 Semestri 2
Shëndet publik 1 Semestri 1
Anatomi normale/Histologji 1 lende vjetore
Anatomi normale 1/1 1 Semestri 1
Shkencat paraklinike 1 Semestri 2
Bazat e infermieristikës 1/1 1 Semestri 1
Informatikë 1 Semestri 2
Paraklinikë 1 Semestri 1
Anestezi-reanimacion 1 Semestri 2
Urgjenca infermierore 1 Semestri 2
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/1 1 Semestri 1
Obstetrikë/Pediatri 1 lende vjetore
Obstetrikë e përgjithshme 1 Semestri 2
Pediatri 2/1 1 Semestri 1
Pediatri 2/2 1 Semestri 2
Kujdes infermieror pediatrik 2/2 1 Semestri 2
Ekonomi shëndeti 1 Semestri 2
Sëmundje të brendshme 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 3/1 1 Semestri 1
Sëmundje e brendshme 3/2 1 Semestri 2
Kirurgji speciale / Ortopedi 1 lende vjetore
Kirurgji speciale 3/1 1 Semestri 1
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/1 1 Semestri 1
Kirurgji speciale 3/2 1 Semestri 2
Kujdes infermieror obstetrikë-gjinekologji 1 Semestri 1
Pediatri 3 1 Semestri 1
ORL-Okulistikë 1 Semestri 2
Sëmundje infektive 1 Semestri 1
Dietologji 1 Semestri 2
Neurologji/Kujdes paliativ/Gerontologji 1 lende vjetore
Neurologji 1 Semestri 2
Kujdes infermieror neurologjik 1 Semestri 2
Geriartri-gerontologji 1 Semestri 2
Etikë 1 Semestri 1
Psikologji 1 Semestri 1
Statistikë 1 Semestri 2
Gjuhë e huaj Anglisht 1 1 Semestri 1
Shëndet publik 1 lende vjetore
Anatomi normale 1/1 1 lende vjetore
Anatomi normale 1/2 1 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/2 1 lende vjetore
Gjuhë e huaj anglisht 1 lende vjetore
Paraklinikë 1 lende vjetore
Kujdes infermieror në sëmundje të brendshme 2/1 1 lende vjetore
Pediatri 2/1 1 lende vjetore
Histologji gjenetikë 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/2 1 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/2 1 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 2/2 1 lende vjetore
Anestezi-reanimacion 1 lende vjetore
Anestezi-reanimacion 1 lende vjetore
Urgjenca infermierore 1 lende vjetore
Shëndet mendor 1 lende vjetore
Shëndet mendor 1 lende vjetore
Ekonomi shëndeti 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 3/1 1 lende vjetore
Kujdes infermieror obstetrikë-gjinekologji 1 lende vjetore
Pediatri 3 1 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje infektive 1 lende vjetore
ORL-Okulistikë 1 lende vjetore
Kujdes paliativ 1 lende vjetore
Geriartri-gerontologji 1 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/2 1 lende vjetore
Kirurgji speciale 3/1 1 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/1 1 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 3 1 lende vjetore
Sëmundje infektive 1 lende vjetore
Dermatologji 1 lende vjetore
Metodologji kërkimi 1 lende vjetore
Dietologji 1 lende vjetore
Neurologji,kujdes paliativ,geriartri 1 lende vjetore
Neurologji 1 lende vjetore
Kujdes infermieror geriartrik 1 lende vjetore
Fizioterapi 1 lende vjetore
Onkologji 1 lende vjetore
Temë diplome 1 lende vjetore
Anatomi normale,histologji 1 lende vjetore
Shkencat sociale 1 lende vjetore
Etikë 1 lende vjetore
Psikologji 1 lende vjetore
Sociologji 1 lende vjetore
Kirurgji e përgjithshme 1 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 1 lende vjetore
Kirurgji speciale 3/2 1 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/2 1 lende vjetore
Ortopedi-traumatologji 1 lende vjetore
Obstetrikë-gjinekologji 1 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 2/1 1 lende vjetore
Higjenë 1 lende vjetore
Mikrobiologji 1 lende vjetore
Radiologji-imazhëri 1 lende vjetore
Pediatri,Obstetrikë 1 lende vjetore
Pediatri 2/2 1 lende vjetore
Obstetrikë e përgjithshme 1 lende vjetore
Kujdes infermieror obstetrikal 1 lende vjetore
Terminologji mjekësore 1 lende vjetore
Kujdes infermieror neurologjik 1 lende vjetore
Kujdes infermieror shëndet mendor 1 lende vjetore
Statistikë mjekësore 1 lende vjetore
Shkencat biologjike të jetës 1 lende vjetore
Biologji 1 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/1 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 3/2 1 lende vjetore
Shkencat paraklinike 1 lende vjetore
Fiziologji 1 lende vjetore
Infermieristikë 1 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/1 1 lende vjetore
Kujdes infermieror geriartrik 1 Semestri 2
Onkologji 1
Fizioterapi 1 Semestri 2
Temë diplome 1 lende vjetore
Shkencat sociale 1 Semestri 1
Sociologji 1 Semestri 1
Bazat e komunikimit 1 Semestri 2
Ortopedi - traumatologji 1 Semestri 1
Praktikë 1 1 lende vjetore
Informatikë 1 lende vjetore
Shëndet mendor 1 Semestri 1
Shëndet mendor 1 Semestri 1
Kujdes infermieror shëndet mendor 1 Semestri 1
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/1 1 Semestri 1
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/2 1 Semestri 2
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/2 1 Semestri 2
Obstetrikë-gjinekologji/Pediatri 1 lende vjetore
Obstetrikë-gjinekologji 1 Semestri 1
Anatomi normale 1/2 1 Semestri 2
Histologji-embriologji-gjenetikë 1 Semestri 2
Fiziologji 1 Semestri 2
Mikrobiologji 1 Semestri 2
Infermieristikë 1 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/2 1 Semestri 2
Terminologji mjekësore/Informatikë/Praktikë 1 lende vjetore
Terminologji mjekësore 1 Semestri 2
Kujdes infermieror pediatrik 3 1 Semestri 1
ORL/Sëmundje infektive/Dermatologji/Metodologji /Dietologji 1 lende vjetore
Farmakologji 1 Semestri 1
Anatomi patologjike 1 Semestri 1
Sëmundje të brendshme 1 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/1 1 Semestri 1
Kujdes infermieror sëmundje infektive 1 Semestri 1
Dermatologji 1 Semestri 2
Metodologji kërkimi 1 Semestri 2
Sëmundje e brendshme 2/2 1 Semestri 2
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/2 1 Semestri 2
Farmakologji 1 lende vjetore
Anatomi patologjike 1 lende vjetore
Kujdes infermieror obstetrikal 1 Semestri 2
Kujdes paliativ 1 Semestri 1
Kirurgji e përgjithshme/Radiologji-imazheri 1 lende vjetore
Kirurgji e përgjithshme 1 Semestri 1
Kujdes infermieror kirurgjikal 1 Semestri 2
Kujdes infermieror pediatrik 2/1 1 Semestri 1
Shkencat biologjike të jetës 1 Semestri 1
Biologji 1 Semestri 1
Biofizikë 1 Semestri 1
Biokimi 1 Semestri 1
Parandalim 1 Semestri 1
Higjenë 1 Semestri 1
Radiologji-imazheri 1 Semestri 2
Anestezi-reanimacion 1 Semestri 2
Anestezi-reanimacion 2 Semestri 2
Radiologji-imazheri 2 Semestri 2
Higjenë 2 Semestri 1
Kujdes infermieror kirurgjikal 2 Semestri 2
Parandalim 2 Semestri 1
Biokimi 2 Semestri 1
Biofizikë 2 Semestri 1
Biologji 2 Semestri 1
Shkencat biologjike të jetës 2 Semestri 1
Kujdes infermieror pediatrik 2/1 2 Semestri 1
Kirurgji e përgjithshme 2 Semestri 1
Kirurgji e përgjithshme/Radiologji-imazheri 2 lende vjetore
Kujdes paliativ 2 Semestri 1
Kujdes infermieror obstetrikal 2 Semestri 2
Anatomi patologjike 2 lende vjetore
Farmakologji 2 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/2 2 Semestri 2
Dermatologji 2 Semestri 2
Kujdes infermieror sëmundje infektive 2 Semestri 1
Sëmundje e brendshme 2/1 2 Semestri 1
Sëmundje të brendshme 2 lende vjetore
Anatomi patologjike 2 Semestri 1
Urgjenca infermierore 2 Semestri 2
Farmakologji 2 Semestri 1
ORL/Sëmundje infektive/Dermatologji/Metodologji /Dietologji 2 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 3 2 Semestri 1
Terminologji mjekësore 2 Semestri 2
Terminologji mjekësore/Informatikë/Praktikë 2 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/2 2 Semestri 2
Infermieristikë 2 lende vjetore
Mikrobiologji 2 Semestri 2
Fiziologji 2 Semestri 2
Kujdes infermieror obstetrikë-gjinekologji 2 Semestri 1
Anatomi normale 1/2 2 Semestri 2
Obstetrikë-gjinekologji/Pediatri 2 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/2 2 Semestri 2
Kirurgji speciale 3/2 2 Semestri 2
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/1 2 Semestri 1
Sëmundje e brendshme 3/2 2 Semestri 2
Sëmundje e brendshme 3/1 2 Semestri 1
Shëndet mendor 2 Semestri 1
Shëndet mendor 2 Semestri 1
Kujdes infermieror pediatrik 2/2 2 Semestri 2
Praktikë 1 2 lende vjetore
Ortopedi - traumatologji 2 Semestri 1
Bazat e infermieristikës 1/2 2 lende vjetore
Bazat e komunikimit 2 Semestri 2
Statistikë 2 Semestri 2
Shkencat sociale 2 Semestri 1
Psikologji 2 Semestri 1
Temë diplome 2 lende vjetore
Fizioterapi 2 Semestri 2
Onkologji 2
Kujdes infermieror geriartrik 2 Semestri 2
Infermieristikë 2 lende vjetore
Fiziologji 2 lende vjetore
Shkencat paraklinike 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/1 2 lende vjetore
Biologji 2 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 3/1 2 lende vjetore
Shkencat biologjike të jetës 2 lende vjetore
Kujdes infermieror shëndet mendor 2 lende vjetore
Kujdes infermieror neurologjik 2 lende vjetore
Terminologji mjekësore 2 lende vjetore
Neurologji 2 lende vjetore
Mikrobiologji 2 lende vjetore
Obstetrikë e përgjithshme 2 lende vjetore
Pediatri,Obstetrikë 2 lende vjetore
Radiologji-imazhëri 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/2 2 lende vjetore
Higjenë 2 lende vjetore
Histologji gjenetikë 2 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 2/1 2 lende vjetore
Obstetrikë-gjinekologji 2 lende vjetore
Ortopedi-traumatologji 2 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/2 2 lende vjetore
Kirurgji speciale 3/2 2 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 2 lende vjetore
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/1 2 lende vjetore
Kirurgji e përgjithshme 2 lende vjetore
Sociologji 2 lende vjetore
Kujdes infermieror në sëmundje të brendshme 2/1 2 lende vjetore
Psikologji 2 lende vjetore
Etikë 2 lende vjetore
Shkencat sociale 2 lende vjetore
Biokimi 2 lende vjetore
Temë diplome 2 lende vjetore
Onkologji 2 lende vjetore
Fizioterapi 2 lende vjetore
Kujdes infermieror geriartrik 2 lende vjetore
Neurologji,kujdes paliativ,geriartri 2 lende vjetore
Dietologji 2 lende vjetore
Metodologji kërkimi 2 lende vjetore
Dermatologji 2 lende vjetore
Sëmundje infektive 2 lende vjetore
ORL-Okulistikë 2 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 3 2 lende vjetore
Kirurgji speciale 3/1 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/2 2 lende vjetore
Geriartri-gerontologji 2 lende vjetore
Kujdes paliativ 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje infektive 2 lende vjetore
Pediatri 3 2 lende vjetore
Kujdes infermieror obstetrikë-gjinekologji 2 lende vjetore
Ekonomi shëndeti 2 lende vjetore
Shëndet mendor 2 lende vjetore
Statistikë mjekësore 2 lende vjetore
Shëndet mendor 2 lende vjetore
Urgjenca infermierore 2 lende vjetore
Anestezi-reanimacion 2 lende vjetore
Anestezi-reanimacion 2 lende vjetore
Kujdes infermieror pediatrik 2/2 2 lende vjetore
Kujdes infermieror obstetrikal 2 lende vjetore
Pediatri 2/2 2 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/2 2 lende vjetore
Pediatri 2/1 2 lende vjetore
Paraklinikë 2 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 2/1 2 lende vjetore
Gjuhë e huaj anglisht 2 lende vjetore
Informatikë 2 lende vjetore
Anatomi normale 1/2 2 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/1 2 lende vjetore
Anatomi normale 1/1 2 lende vjetore
Shëndet publik 2 lende vjetore
Sociologji 2 Semestri 1
Etikë 2 Semestri 1
Geriartri-gerontologji 2 Semestri 2
Kujdes infermieror neurologjik 2 Semestri 2
Neurologji 2 Semestri 2
Neurologji/Kujdes paliativ/Gerontologji 2 lende vjetore
Dietologji 2 Semestri 2
Sëmundje infektive 2 Semestri 1
Metodologji kërkimi 2 Semestri 2
ORL-Okulistikë 2 Semestri 2
Pediatri 3 2 Semestri 1
Obstetrikë-gjinekologji 2 Semestri 1
Kujdes infermieror kirurgjikal 3/1 2 Semestri 1
Kirurgji speciale 3/1 2 Semestri 1
Kirurgji speciale / Ortopedi 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 3/2 2 Semestri 2
Sëmundje të brendshme 2 lende vjetore
Ekonomi shëndeti 2 Semestri 2
Kujdes infermieror shëndet mendor 2 Semestri 1
Pediatri 2/2 2 Semestri 2
Pediatri 2/1 2 Semestri 1
Obstetrikë e përgjithshme 2 Semestri 2
Obstetrikë/Pediatri 2 lende vjetore
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/1 2 Semestri 1
Kujdes infermieror sëmundje e brendshme 2/2 2 Semestri 2
Anestezi-reanimacion 2 Semestri 2
Paraklinikë 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 2
Praktikë 2 lende vjetore
Bazat e infermieristikës 1/1 2 Semestri 1
Shkencat paraklinike 2 Semestri 2
Anatomi normale 1/1 2 Semestri 1
Histologji-embriologji-gjenetikë 2 Semestri 2
Anatomi normale/Histologji 2 lende vjetore
Shëndet publik 2 Semestri 1
Gjuhë e huaj anglisht 2 Semestri 2
Bazat e komunikimit 2 lende vjetore
Praktikë 2 2 lende vjetore
Sëmundje e brendshme 3/2 2 lende vjetore
Anatomi normale,histologji 2 lende vjetore
Sëmundje të brendshme 2 lende vjetore
Biofizikë 2 lende vjetore

Kthehu te Lista