Programi i studimit: Matematikë- Fizikë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Gjeometri analitike 1 Semestri 2
Matematike elementare 1 lende vjetore
Analiza matematike I 1 lende vjetore
Sistemet e e kuacioneve lineare 1 Semestri 2
Algjebër e lartë I 1 lende vjetore
Gjeometri analitike 1 Semestri 1
Fizikë e përgjithshme I 1 lende vjetore
Mekanika 1 Semestri 1
Gjuhë e huaj 1 lende vjetore
Funksionet me shumë variabla 1 Semestri 2
Algjebra lineare 1 Semestri 2
Teoria e numrave 1 Semestri 1
Lëkundjet, Valët 1 Semestri 2
Bazat e Elektrodinamikës 1 Semestri 2
Laborator 2 1 Semestri 2
Optika 1 Semestri 1
Fizikë moderne 1 Semestri 2
Teoria e relativitetit 1 Semestri 1
Astrofizika 1 Semestri 2
Ekonomi 1 Semestri 1
Statistika matematike 1 Semestri 2
TFNK 1 Semestri 2
Gjeometri e larte 1 Semestri 2
Gjeometri e larte 1 Semestri 2
TFNK 1 Semestri 2
Metoda matematike ne Fizike 1 Semestri 2
Energjia dhe mjedisi 1
Elementet e Mekanikes Kuantike 1
Punim diplome 1 lende vjetore
Ekuacione diferenciale 1 Semestri 2
Gjuhe e huaj 2 1 Semestri 1
Strukture materie 1 Semestri 1
Programim procedurial 1 Semestri 2
Teoria e numrave 1 Semestri 2
Fizikë e përgjithshme II 1 lende vjetore
Elektromagnetizmi 1 lende vjetore
Fizikë teorike 1 lende vjetore
Mekanika teorike 1 Semestri 2
Laborator 1 1 Semestri 2
Hyrje në analizë 1 Semestri 1
Llogaritjet diferenciale dhe integrale 1 Semestri 2
Logjikë formale 1 Semestri 1
MATLAB 1 Semestri 2
Matematikë e zbatuar 1 Semestri 2
Programim linear 1 Semestri 1
Koncepte themelore. Veprimi algjebrik. 1 Semestri 1
Matematika elementare 1 Semestri 1
Laborator 3 1 Semestri 2
Teoria e relativitetit 1 lende vjetore
Gjeometri elementare 1 Semestri 2
Hyrje në Informatikë 1 lende vjetore
Hyrje në Informatikë 1 Semestri 1
Teoria e grafeve 1 Semestri 1
Fizikë e përgjithshme III 1 lende vjetore
Lëndë shoqërore 1 Semestri 2
Filozofi 1 Semestri 1
Fizikë statistike 1 Semestri 2
Termodinamika 1 Semestri 2
Analiza matematike III 1 lende vjetore
Integralet jo të vetë dhe parametrike 1 Semestri 1
Probabiliteti dhe statistika matematike 1 Semestri 2
Probabiliteti 1 Semestri 1
Algjebër e lartë II 1 lende vjetore
Strukturat algjebrike, polinomet 1 Semestri 1
Programim procedurial 2 Semestri 2
Algjebër e lartë II 2 lende vjetore
Funksionet me shumë variabla 2 Semestri 2
Probabiliteti dhe statistika matematike 2 Semestri 2
Ekonomi 2 Semestri 1
Analiza matematike III 2 lende vjetore
Gjuhë e huaj 2 lende vjetore
Mekanika 2 Semestri 1
Filozofi 2 Semestri 1
Lëndë shoqërore 2 Semestri 2
Fizikë e përgjithshme III 2 lende vjetore
Astrofizika 2 Semestri 2
Teoria e grafeve 2 Semestri 1
Hyrje në Informatikë 2 lende vjetore
Gjeometri analitike 2 Semestri 1
Teoria e relativitetit 2 lende vjetore
Laborator 3 2 Semestri 2
Fizikë moderne 2 Semestri 2
Koncepte themelore. Veprimi algjebrik. 2 Semestri 1
Programim linear 2 Semestri 1
Matematikë e zbatuar 2 Semestri 2
MATLAB 2 Semestri 2
Logjikë formale 2 Semestri 1
Hyrje në analizë 2 Semestri 1
Laborator 1 2 Semestri 2
Fizikë teorike 2 lende vjetore
Lëkundjet, Valët 2 Semestri 2
Fizikë e përgjithshme II 2 lende vjetore
Teoria e numrave 2 Semestri 2
Algjebra lineare 2 Semestri 2
Strukture materie 2 Semestri 1
Gjuhe e huaj 2 2 Semestri 1
Metoda matematike ne Fizike 2 Semestri 2
Punim diplome 2 lende vjetore
Elementet e Mekanikes Kuantike 2
Energjia dhe mjedisi 2
TFNK 2 Semestri 2
TFNK 2 Semestri 2
Gjeometri e larte 2 Semestri 2
Gjeometri e larte 2 Semestri 2
Ekuacione diferenciale 2 Semestri 2
Statistika matematike 2 Semestri 2
Probabiliteti 2 Semestri 1
Fizikë statistike 2 Semestri 2
Teoria e relativitetit 2 Semestri 1
Optika 2 Semestri 1
Laborator 2 2 Semestri 2
Bazat e Elektrodinamikës 2 Semestri 2
Mekanika teorike 2 Semestri 2
Teoria e numrave 2 Semestri 1
Elektromagnetizmi 2 lende vjetore
Strukturat algjebrike, polinomet 2 Semestri 1
Integralet jo të vetë dhe parametrike 2 Semestri 1
Termodinamika 2 Semestri 2
Fizikë e përgjithshme I 2 lende vjetore
Hyrje në Informatikë 2 Semestri 1
Algjebër e lartë I 2 lende vjetore
Sistemet e e kuacioneve lineare 2 Semestri 2
Gjeometri 2 lende vjetore
Matematika elementare 2 Semestri 1
Gjeometri elementare 2 Semestri 2
Analiza matematike I 2 lende vjetore
Llogaritjet diferenciale dhe integrale 2 Semestri 2
Analiza matematike II 2 Semestri 2
Seritë numerike 2 Semestri 2

Kthehu te Lista