Programi i studimit: Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale


Lenda Viti Semestri Kreditet
Aftësi drejtimi 1
Familja,gjinia dhe politikat sociale 1
Hyrje në administrimin social 1 Semestri 1
Sociologji 1 Semestri 1
Administrimi social 1 lende vjetore
Logjikë 1 Semestri 2
Analiza e politikave sociale 1 lende vjetore
Politikat sociale të BE-së 1 Semestri 2
Demografi 1 Semestri 1
Administrim i burimeve njerëzore 1 Semestri 1
Politika shëndetsore 1
Politikat e mbrojtjes sociale 1
Praktikë Institucionale 1 Semestri 2
Punim i tezës te diplomës 1 lende vjetore
Informatikë 1 Semestri 1
Organizimi i administrimit social 1 Semestri 2
Hyrje në ekonomi dhe politikat ekonomike 1 Semestri 1
Shteti dhe politikat sociale 1 Semestri 2
Gjuhë e huaj 1 lende vjetore
Njohuri dhe filozofia e së drejtës 1 Semestri 1
Planifikim social 1 Semestri 1
Vlerësimi i programit social 1 Semestri 2
Psikologji sociale 1 Semestri 1
E drejta administrative 1 Semestri 2
Administrim publik dhe shërbime sociale 1 Semestri 2
Sociologji urbane 1 Semestri 1
E drejta publike dhe civile 1 Semestri 1
Biznesi social 1 Semestri 1
Analizë krahasuese e politikave sociale 1 Semestri 1
Idetë politike të shek XX 1 Semestri 2
Metodologji e kërkimit 1 Semestri 1
Etika dhe komunikimi në administrimin publik 1 Semestri 2
Politika dhe demokracia 1 Semestri 2
Etika dhe komunikimi në administrimin publik 2 Semestri 2
Metodologji e kërkimit 2 Semestri 1
Idetë politike të shek XX 2 Semestri 2
Analizë krahasuese e politikave sociale 2 Semestri 1
Biznesi social 2 Semestri 1
E drejta publike dhe civile 2 Semestri 1
Sociologji urbane 2 Semestri 1
Administrim publik dhe shërbime sociale 2 Semestri 2
E drejta administrative 2 Semestri 2
Psikologji sociale 2 Semestri 1
Vlerësimi i programit social 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj 2 lende vjetore
Logjikë 2 Semestri 2
Organizimi i administrimit social 2 Semestri 2
Hyrje në administrimin social 2 Semestri 1
Punim i tezës te diplomës 2 lende vjetore
Praktikë Institucionale 2 Semestri 2
Politikat e mbrojtjes sociale 2
Politika shëndetsore 2
Administrim i burimeve njerëzore 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1
Demografi 2 Semestri 1
Politikat sociale të BE-së 2 Semestri 2
Planifikim social 2 Semestri 1
Analiza e politikave sociale 2 lende vjetore
Njohuri dhe filozofia e së drejtës 2 Semestri 1
Administrimi social 2 lende vjetore
Sociologji 2 Semestri 1
Hyrje në ekonomi dhe politikat ekonomike 2 Semestri 1
Shteti dhe politikat sociale 2 Semestri 2
Familja,gjinia dhe politikat sociale 2
Politika dhe demokracia 2 Semestri 2
Aftësi drejtimi 2

Kthehu te Lista