Programi i studimit: Pedagogji e specializuar


Lenda Viti Semestri Kreditet
Anglisht 1 1 Semestri 2
Frëngjisht 1 1 Semestri 2
Italisht 1 1 Semestri 2
Hyrje ne psikologji 1 Semestri 1
Matematikë 1 1 Semestri 1
Tipet e handikapit 1 Semestri 2
Gjuhë Shqipe 1 1 Semestri 1
Hyrje ne pedagogjine e specializuar 1 Semestri 1
Handikapi mendor. Edukimi 1 Semestri 2
Probleme te shikimit. Edukimi 1 Semestri 2
Psikologji Zhvillimi 1 Semestri 1
Psikologji Edukimi 1 Semestri 1
Filozofi dhe Sociologji Edukimi 1 Semestri 1
Didaktikë e gjuhës shqipe 1 Semestri 1
Histori Kombëtare 1 Semestri 1
Pedagogji 1 Semestri 2
Anatomi dhe Higjene 1 Semestri 2
Biologji e Pergjithshme 1 Semestri 2
Didaktikë e Matematikës 1 Semestri 1
Edukim Artistik 1 Semestri 1
Zhvillimi i komunikimit dhe gjuhës 1 Semestri 1
Probleme të Dëgjimit, Shurdhëria, Edukimi 1 Semestri 2
Analiza e nevojave dhe metodat e vëzhgimit 1 Semestri 2
Neuroriedukimi. Integrimi neuroshoqëror 1 Semestri 1
Marrdhënet prindër prof 1 Semestri 1
Të drejtat, Polihandikapi, Edukimi 1 Semestri 1
Praktikë Pedagogjike 1 Semestri 2
Teza e diplomës 1 Semestri 2
Teza e diplomës 2 Semestri 2
Praktikë Pedagogjike 2 Semestri 2
Të drejtat, Polihandikapi, Edukimi 2 Semestri 1
Marrdhënet prindër prof 2 Semestri 1
Neuroriedukimi. Integrimi neuroshoqëror 2 Semestri 1
Analiza e nevojave dhe metodat e vëzhgimit 2 Semestri 2
Probleme të Dëgjimit, Shurdhëria, Edukimi 2 Semestri 2
Zhvillimi i komunikimit dhe gjuhës 2 Semestri 1
Edukim Artistik 2 Semestri 1
Didaktikë e Matematikës 2 Semestri 1
Biologji e Pergjithshme 2 Semestri 2
Anatomi dhe Higjene 2 Semestri 2
Pedagogji 2 Semestri 2
Histori Kombëtare 2 Semestri 1
Didaktikë e gjuhës shqipe 2 Semestri 1
Filozofi dhe Sociologji Edukimi 2 Semestri 1
Psikologji Edukimi 2 Semestri 1
Psikologji Zhvillimi 2 Semestri 1
Probleme te shikimit. Edukimi 2 Semestri 2
Handikapi mendor. Edukimi 2 Semestri 2
Hyrje ne pedagogjine e specializuar 2 Semestri 1
Gjuhë Shqipe 1 2 Semestri 1
Tipet e handikapit 2 Semestri 2
Matematikë 1 2 Semestri 1
Hyrje ne psikologji 2 Semestri 1
Italisht 1 2 Semestri 2
Frëngjisht 1 2 Semestri 2
Anglisht 1 2 Semestri 2

Kthehu te Lista