Programi i studimit: Mesuesi per arsimin Parashkollor


Lenda Viti Semestri Kreditet
Anglisht 1 1
Frëngjisht 1 1
Italisht 1 1
Gjuhë shqipe 1 Semestri 1
Hyrje ne psikologji 1 Semestri 1
Matematikë 1 1 Semestri 1
Letërsi për femijë 1 Semestri 1
Tipet e handikapit 1 Semestri 2
Edukatë qytetare 1 Semestri 2
Edukim artistik 1 Semestri 2
Psikologji Zhvillimi 1
Psikologji Edukimi 1 Semestri 2
Filozofi dhe Sociologji Edukimi 1 Semestri 1
Didaktikë e matematikës 1 Semestri 1
Didaktikë e gjuhës shqipe 1 Semestri 1
Edukimi muzikor e mesimdh. tij 1 Semestri 2
Histori Kombëtare 1 Semestri 2
Psikologji Grupi 1
Pedagogji familjare 1 Semestri 1
Pedagogji 1 Semestri 1
Higjenë 1 Semestri 2
Komunikimi 1 Semestri 1
Psikologji Sociale 1
Psikologji loje 1
Provim Final (tezë diplome) 1 Semestri 2
Praktike Pedagogjike 1 Semestri 2
Praktike Pedagogjike 2 Semestri 2
Provim Final (tezë diplome) 2 Semestri 2
Psikologji loje 2
Psikologji Sociale 2
Komunikimi 2 Semestri 1
Higjenë 2 Semestri 2
Pedagogji 2 Semestri 1
Pedagogji familjare 2 Semestri 1
Psikologji Grupi 2
Histori Kombëtare 2 Semestri 2
Edukimi muzikor e mesimdh. tij 2 Semestri 2
Didaktikë e gjuhës shqipe 2 Semestri 1
Didaktikë e matematikës 2 Semestri 1
Filozofi dhe Sociologji Edukimi 2 Semestri 1
Psikologji Edukimi 2 Semestri 2
Psikologji Zhvillimi 2
Edukim artistik 2 Semestri 2
Edukatë qytetare 2 Semestri 2
Tipet e handikapit 2 Semestri 2
Letërsi për femijë 2 Semestri 1
Matematikë 1 2 Semestri 1
Hyrje ne psikologji 2 Semestri 1
Gjuhë shqipe 2 Semestri 1
Italisht 1 2
Frëngjisht 1 2
Anglisht 1 2

Kthehu te Lista