Programi i studimit: Agrobiznes


Lenda Viti Semestri Kreditet
Administrim Publik 1 Semestri 2
Marketing 1 lende vjetore
Bazat e marketingut 1 Semestri 1
Marketingu Agrar 1 Semestri 2
E Drejte Biznesi dhe Menaxhim i Burimeve Njerezore 1 Semestri 1
E drejte Biznesi 1 Semestri 1
Menaxhimi i Burimeve Njerezore 1 Semestri 1
Fitotekni dhe Menaxhimi i Plehrave 1 lende vjetore
Kontabilitet Financiar 1 Semestri 1
Drejtim Ferme 1 Semestri 2
Drejtim Agrobiznesi dhe Etike Biznesi 1 Semestri 1
Drejtim Agrobiznes 1 Semestri 1
Ekologji 1
Mikroteza 1 Semestri 2
Matematike 1 Semestri 2
Analize Matematike 1 Semestri 1
Matematike Ekonomike 1 Semestri 2
Prodhim bimor dhe shtazor 1 Semestri 2
Prodhim Bimor 1 Semestri 1
Prodhim Shtazor 1 Semestri 2
Ekonomi Bujqësore 1 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë dhe Perimtarisë 1 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë 1 Semestri 2
Bazat e Perimtarisë 1 Semestri 2
Statistike dhe Vendimarje ne Biznes I 1 Semestri 1
Mikro dhe makroekonomi 1 Semestri 1
Mikroekonomi 1 Semestri 1
Makroekonomi 1 Semestri 2
Gjuhe e Huaj dhe Informatike 1 Semestri 2
Informatike 1 Semestri 1
Gjuhe e Huaj 1 Semestri 2
Statistike dhe Vendimarrje ne Biznes dhe Administrim Publik 1 Semestri 2
Statistike dhe vendimarje ne biznes II 1 Semestri 2
Fitotekni 1 Semestri 1
Plehrat dhe Pleherimi 1 Semestri 2
Kontabilitet dhe Finance 1 lende vjetore
Finance 1 Semestri 2
Paraja dhe Institucionet Financiare 1 Semestri 1
Analize Financiare 1 Semestri 2
Çmimet dhe Tregjet e Produkteve Bujqesore 1 Semestri 2
Drejtimi Politikat e Menaxhimit dhe Komunikimi ne Biznes 1 Semestri 1
Drejtim i Biznesit te vogel 1 Semestri 1
Politikat e Menaxhimit te Agrobiznesit 1 Semestri 1
Komunikim Biznes 1 Semestri 1
Analize Financiare dhe Drejtim Financiar 1 Semestri 2
Etike e Biznesit 1 Semestri 1
Mbrojtja e Bimeve 1
Teknologji e Perpunimit te Produkteve Blektorale 1
Teknologji e Pasvjeljes 1
E Drejta Private 1
Konservimi i Frutaperimeve 1
Drejtim Financiar 1 Semestri 2
Finance Publike 1 Semestri 2
Menaxhim i Ndryshimit 1
Vreshtari 1
Menaxhim i Ndryshimit 2
Finance Publike 2 Semestri 2
Drejtim Financiar 2 Semestri 2
E Drejta Private 2
Teknologji e Pasvjeljes 2
Teknologji e Perpunimit te Produkteve Blektorale 2
Mbrojtja e Bimeve 2
Etike e Biznesit 2 Semestri 1
Analize Financiare dhe Drejtim Financiar 2 Semestri 2
Analize Financiare 2 Semestri 2
Vreshtari 2
Komunikim Biznes 2 Semestri 1
Politikat e Menaxhimit te Agrobiznesit 2 Semestri 1
Drejtim i Biznesit te vogel 2 Semestri 1
Drejtimi Politikat e Menaxhimit dhe Komunikimi ne Biznes 2 Semestri 1
Çmimet dhe Tregjet e Produkteve Bujqesore 2 Semestri 2
Paraja dhe Institucionet Financiare 2 Semestri 1
Finance 2 Semestri 2
Kontabilitet dhe Finance 2 lende vjetore
Plehrat dhe Pleherimi 2 Semestri 2
Fitotekni 2 Semestri 1
Statistike dhe vendimarje ne biznes II 2 Semestri 2
Statistike dhe Vendimarrje ne Biznes dhe Administrim Publik 2 Semestri 2
Gjuhe e Huaj 2 Semestri 2
Informatike 2 Semestri 1
Gjuhe e Huaj dhe Informatike 2 Semestri 2
Makroekonomi 2 Semestri 2
Mikroekonomi 2 Semestri 1
Mikro dhe makroekonomi 2 Semestri 1
Statistike dhe Vendimarje ne Biznes I 2 Semestri 1
Bazat e Pemtarisë 2 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë dhe Perimtarisë 2 Semestri 2
Ekonomi Bujqësore 2 Semestri 2
Prodhim Shtazor 2 Semestri 2
Prodhim Bimor 2 Semestri 1
Matematike Ekonomike 2 Semestri 2
Analize Matematike 2 Semestri 1
Matematike 2 Semestri 2
Mikroteza 2 Semestri 2
Ekologji 2
Drejtim Agrobiznes 2 Semestri 1
Konservimi i Frutaperimeve 2
Drejtim Agrobiznesi dhe Etike Biznesi 2 Semestri 1
Drejtim Ferme 2 Semestri 2
Kontabilitet Financiar 2 Semestri 1
Fitotekni dhe Menaxhimi i Plehrave 2 lende vjetore
Menaxhimi i Burimeve Njerezore 2 Semestri 1
E drejte Biznesi 2 Semestri 1
E Drejte Biznesi dhe Menaxhim i Burimeve Njerezore 2 Semestri 1
Marketingu Agrar 2 Semestri 2
Bazat e marketingut 2 Semestri 1
Marketing 2 lende vjetore
Administrim Publik 2 Semestri 2
Prodhim bimor dhe shtazor 2 Semestri 2
Bazat e Perimtarisë 2 Semestri 2

Kthehu te Lista