Programi i studimit: Agroushqim


Lenda Viti Semestri Kreditet
Shkenca Egzakte 1 Semestri 1
Matematikë 1 Semestri 1
Teknologjia e Përpunimit të Produkteve Bujqësore 1 Semestri 2
Fizikë 1 Semestri 1
Prodhimi Bimor 1 Semestri 2
Prodhimi bimor 1 Semestri 2
Informatikë 1 Semestri 1
Kimi 1 Semestri 1
Kimi e Përgjithshme 1 Semestri 1
Kimi Organike 1 Semestri 1
Ekologji dhe Mbrojtje Mjedisi 1 Semestri 2
Ekologji 1 Semestri 2
Bujqësia dhe Mjedisi 1 Semestri 2
Shkenca mbi tokën 1 Semestri 2
Prodhimi Shtazor dhe Fiziologjia e Bimëve 1 Semestri 2
Prodhimi Shtazor 1 Semestri 2
Fiziologjia e Bimëve 1 Semestri 2
Gjuhë e Huaj 1 lende vjetore
Shkenca Biologjike 1 Semestri 1
Bazat e Perimtarisë 1 Semestri 2
Kimia dhe Mikrobiologjia Ushqimore 1 lende vjetore
Biologji 1 Semestri 1
Botanikë 1 Semestri 1
Bimët e Arrave dhe Plehërimi i tyre 1 lende vjetore
Fitotekni 1 Semestri 1
Plehrat dhe Plehërimi i Bimëve 1 Semestri 2
Biokimia dhe Teknologjia e Përpunimit të Qumështit dhe Mishit 1 lende vjetore
Biokimi 1 Semestri 1
Teknologjia e përpunimit të Qumështit dhe Mishit 1 Semestri 2
Shkenca e të Ushqyerit të Njeriut 1 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë dhe Perimtarisë 1 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë 1 Semestri 2
Kimia Ushqimore 1 Semestri 1
Mikrobiologjia Ushqimore 1 Semestri 2
Drejtimi i Agrobiznesit 1 Semestri 1
Prodhimi i Maltit dhe Mikrobiologjia Bujqësore 1 Semestri 1
Teknologjia e Prodhimit të Maltit 1 Semestri 1
Mikrobiologjia Bujqësore 1 Semestri 1
Proçeset Themelore të Teknologjisë Ushqimore dhe Ruajtja e produkteve 1 lende vjetore
Proçeset Themelor të Teknologjisë Ushqimore 1 Semestri 2
Teknologjia e produkteve Pas Vjeljes 1 Semestri 1
Mbrojtja dhe Amballazhimi i Produkteve 1 lende vjetore
Amballazhimi dhe Ruajtja e produkteve 1 Semestri 2
Mbrojtja e Bimëve 1 Semestri 1
Teknologjia e Përpunimit të Drithrave dhe Bimëve Industriale 1 Semestri 2
Teknologjia e Përpunimit të Pijeve dhe Frutave 1 Semestri 2
Bazat dhe Metodat e Analizave 1 Semestri 1
Cilësia Mikrobiologjike dhe Kontrolli i Sigurisë Ushqimore 1 lende vjetore
Cilësia Mikrobiologjike e Produkteve Ushqimore 1 Semestri 2
Kontrolli i Sigurisë Ushqimore 1 Semestri 1
Kimi Analitike 1 Semestri 1
Mikrobiologjia e Mishit dhe e Produkteve të tij 1
Kontrolli i Cilësisë së Qumështit 1
Enologjia 1
Teza e Diplomës 1 lende vjetore
Aditivet Ushqimorë 1
Aditivet Ushqimorë 2
Teza e Diplomës 2 lende vjetore
Enologjia 2
Kontrolli i Cilësisë së Qumështit 2
Mikrobiologjia e Mishit dhe e Produkteve të tij 2
Kimi Analitike 2 Semestri 1
Kontrolli i Sigurisë Ushqimore 2 Semestri 1
Cilësia Mikrobiologjike e Produkteve Ushqimore 2 Semestri 2
Cilësia Mikrobiologjike dhe Kontrolli i Sigurisë Ushqimore 2 lende vjetore
Bazat dhe Metodat e Analizave 2 Semestri 1
Teknologjia e Përpunimit të Pijeve dhe Frutave 2 Semestri 2
Teknologjia e Përpunimit të Drithrave dhe Bimëve Industriale 2 Semestri 2
Mbrojtja e Bimëve 2 Semestri 1
Amballazhimi dhe Ruajtja e produkteve 2 Semestri 2
Mbrojtja dhe Amballazhimi i Produkteve 2 lende vjetore
Teknologjia e produkteve Pas Vjeljes 2 Semestri 1
Proçeset Themelor të Teknologjisë Ushqimore 2 Semestri 2
Proçeset Themelore të Teknologjisë Ushqimore dhe Ruajtja e produkteve 2 lende vjetore
Mikrobiologjia Bujqësore 2 Semestri 1
Teknologjia e Prodhimit të Maltit 2 Semestri 1
Drejtimi i Agrobiznesit 2 Semestri 1
Mikrobiologjia Ushqimore 2 Semestri 2
Kimia Ushqimore 2 Semestri 1
Bazat e Pemtarisë 2 Semestri 2
Bazat e Pemtarisë dhe Perimtarisë 2 Semestri 2
Shkenca e të Ushqyerit të Njeriut 2 Semestri 2
Teknologjia e përpunimit të Qumështit dhe Mishit 2 Semestri 2
Biokimi 2 Semestri 1
Biokimia dhe Teknologjia e Përpunimit të Qumështit dhe Mishit 2 lende vjetore
Plehrat dhe Plehërimi i Bimëve 2 Semestri 2
Fitotekni 2 Semestri 1
Bimët e Arrave dhe Plehërimi i tyre 2 lende vjetore
Botanikë 2 Semestri 1
Biologji 2 Semestri 1
Kimia dhe Mikrobiologjia Ushqimore 2 lende vjetore
Bazat e Perimtarisë 2 Semestri 2
Shkenca Biologjike 2 Semestri 1
Gjuhë e Huaj 2 lende vjetore
Fiziologjia e Bimëve 2 Semestri 2
Prodhimi Shtazor 2 Semestri 2
Prodhimi Shtazor dhe Fiziologjia e Bimëve 2 Semestri 2
Shkenca mbi tokën 2 Semestri 2
Bujqësia dhe Mjedisi 2 Semestri 2
Ekologji 2 Semestri 2
Ekologji dhe Mbrojtje Mjedisi 2 Semestri 2
Kimi Organike 2 Semestri 1
Kimi e Përgjithshme 2 Semestri 1
Kimi 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1
Prodhimi bimor 2 Semestri 2
Prodhimi Bimor 2 Semestri 2
Fizikë 2 Semestri 1
Teknologjia e Përpunimit të Produkteve Bujqësore 2 Semestri 2
Matematikë 2 Semestri 1
Prodhimi i Maltit dhe Mikrobiologjia Bujqësore 2 Semestri 1
Shkenca Egzakte 2 Semestri 1

Kthehu te Lista