Programi i studimit: Arsim parashkollor


Lenda Viti Semestri Kreditet
Edukim qytetar demokratik 1 Semestri 1
Njohuri për gjuhën shqipe 1 1 Semestri 1
Gjuha e huaj 1 Semestri 2
Psikologji edukimi 1 Semestri 2
Historia e Shqipërisë 1 Semestri 1
Metoda të mësimdhënies 1 Semestri 2
Zhvillimi dhe të mësuarit motor 1 Semestri 1
Kujdesi për veten, siguria, higjiena 1 Semestri 1
Metodat e hulumtimit në edukim 1 Semestri 2
Studime të integruara -shkencat e natyrës 1 Semestri 1
Tezë diplome 1 Semestri 2
Formim artistik 1 Semestri 1
Kulturë 1 Semestri 1
Standartet e arritjes në arsimin parashkollor 1
Njohuri për gjuhën shqipe 2 1 Semestri 2
Psikologji zhvillimi 1 Semestri 2
Arsimi gjithëpërfshirës 1 Semestri 2
Përdorimi i kompjuterit në moshë të vogël 1 Semestri 2
Teori dhe sociologji edukimi 1 Semestri 1
Bota sociale e fëmijëve 1 Semestri 2
Kulturë gjuhësore 1 Semestri 1
Pedagogji e edukimit familjar 1 Semestri 1
Studime të integruara - shoqëria mjedisi 1 Semestri 1
Sporte 1 lende vjetore
Njohuri për koreografinë 1 Semestri 1
Njohuri për artin skenik 1 Semestri 1
Teoria dhe didaktika e veprimtarive krijuese 1
Teknikat e sjelljes së fëmijve 1
Hyrje në psikologji 1 Semestri 1
Konceptet bazë të matematikës 1 Semestri 1
Shkrim akademik 1 Semestri 1
Edukim teknologjik dhe metodologji 1 Semestri 1
Letërsi për fëmijë 1 Semestri 2
Matematika nëpërmjet lojës 1 Semestri 2
Praktikë profesionale 1 Semestri 2
Praktikë profesionale 2 Semestri 2
Hyrje në psikologji 2 Semestri 1
Letërsi për fëmijë 2 Semestri 2
Edukim teknologjik dhe metodologji 2 Semestri 1
Njohuri për gjuhën shqipe 1 2 Semestri 1
Shkrim akademik 2 Semestri 1
Teknikat e sjelljes së fëmijve 2
Edukim qytetar demokratik 2 Semestri 1
Teoria dhe didaktika e veprimtarive krijuese 2
Njohuri për artin skenik 2 Semestri 1
Njohuri për koreografinë 2 Semestri 1
Sporte 2 lende vjetore
Kujdesi për veten, siguria, higjiena 2 Semestri 1
Zhvillimi dhe të mësuarit motor 2 Semestri 1
Kulturë gjuhësore 2 Semestri 1
Metoda të mësimdhënies 2 Semestri 2
Teori dhe sociologji edukimi 2 Semestri 1
Përdorimi i kompjuterit në moshë të vogël 2 Semestri 2
Arsimi gjithëpërfshirës 2 Semestri 2
Gjuha e huaj 2 Semestri 2
Psikologji zhvillimi 2 Semestri 2
Njohuri për gjuhën shqipe 2 2 Semestri 2
Standartet e arritjes në arsimin parashkollor 2
Kulturë 2 Semestri 1
Formim artistik 2 Semestri 1
Tezë diplome 2 Semestri 2
Studime të integruara -shkencat e natyrës 2 Semestri 1
Studime të integruara - shoqëria mjedisi 2 Semestri 1
Metodat e hulumtimit në edukim 2 Semestri 2
Pedagogji e edukimit familjar 2 Semestri 1
Historia e Shqipërisë 2 Semestri 1
Psikologji edukimi 2 Semestri 2
Bota sociale e fëmijëve 2 Semestri 2
Matematika nëpërmjet lojës 2 Semestri 2
Konceptet bazë të matematikës 2 Semestri 1

Kthehu te Lista