Programi i studimit: Arsimi fillor Klasa I- VI


Lenda Viti Semestri Kreditet
Hyrje në psikologji 1 Semestri 1
Gjuhë shqipe II 1 Semestri 2
Strategji të studimit akademik 1 Semestri 1
Studime të integruara-shkencat e natyrës 1 Semestri 1
Historia e kombit shqiptar 1 Semestri 1
Studime të integruara-shoqëria mjedisi 1 Semestri 1
Arte pamore 1 Semestri 2
Edukim teknologjik e metodologji 1 Semestri 1
Anglisht për qëllime specifike II 1 Semestri 2
Anglisht për qëllime specifike I 1 Semestri 2
Komunikim gjuhësor 1 Semestri 2
Psikologji zhvillimi 1 Semestri 2
Letërsi për fëmijë 1 Semestri 2
Sporte 1 Semestri 2
Psikologji shkollore 1
Histori e mendimit pedagogjik 1
Psikologji edukimi 1 Semestri 2
Teori dhe sociologji edukimi 1 Semestri 1
Bota sociale e fëmijve 1 Semestri 2
Teoritë dhe praktikat e të nxënit 1 Semestri 1
Modele dhe metoda të mësimdhënies 1 Semestri 2
Mësimdhënia dhe të nxënit me teknologjitë e reja 1 Semestri 2
Gjuhë shqipe I 1 Semestri 1
Matematikë I 1 Semestri 2
Matematikë II 1 Semestri 1
Mësimdhënia e matematikës 1 Semestri 1
Zhvillimi dhe të mësuarit motor 1 Semestri 1
Kujdesi për veten, siguria, higjiena. 1 Semestri 1
Edukim qytetar demokratik 1 Semestri 1
Praktikë shkollore 1 Semestri 2
Teza dhe studimi 1 Semestri 2
Arsimi gjithëpërfshirës 1 Semestri 1
Komunikim pedagogjik 1 Semestri 2
Komunikim gjuhësor 2 Semestri 2
Teza dhe studimi 2 Semestri 2
Praktikë shkollore 2 Semestri 2
Edukim qytetar demokratik 2 Semestri 1
Anglisht për qëllime specifike I 2 Semestri 2
Gjuhë shqipe II 2 Semestri 1
Matematikë I 2 Semestri 1
Matematikë II 2 Semestri 2
Matematikë II 2 Semestri 1
Matematikë I 2 Semestri 2
Gjuhë shqipe I 2 Semestri 1
Mësimdhënia dhe të nxënit me teknologjitë e reja 2 Semestri 2
Modele dhe metoda të mësimdhënies 2 Semestri 2
Teoritë dhe praktikat e të nxënit 2 Semestri 1
Hyrje në psikologji 2 Semestri 1
Teori dhe sociologji edukimi 2 Semestri 1
Psikologji edukimi 2 Semestri 2
Strategji të studimit akademik 2 Semestri 2
Komunikimi 2 Semestri 2
Teori dhe sociologji edukimi 2 Semestri 2
Bota sociale e fëmijve 2 Semestri 1
Hyrje në psikologji 2 Semestri 1
Psikologji Zhvillimi dhe edukim gjithëpërfshirës 2 Semestri 2
Mësimdhënia dhe të nxënit me teknologjitë e reja 2 Semestri 2
Gjuhë shqipe I 2 Semestri 1
Psikologji edukimi 2 Semestri 2
Psikologji shkollore 2
Histori e mendimit pedagogjik 2
Sporte 2 Semestri 2
Histori e mendimit pedagogjik 2
Të shkruarit dhe retorika 2 Semestri 1
Mësimdhënia e matematikës 2 Semestri 2
Studime të integruara-shkencat e natyrës 2 Semestri 1
Studime të integruara-shoqëria mjedisi 2 Semestri 1
Historia e kombit shqiptar 2 Semestri 1
Zhvillimi dhe të mësuarit motor 2 Semestri 1
Kujdesi për veten, siguria, higjiena. 2 Semestri 1
Formimi artistik i fëmijës 2 Semestri 2
Arte pamore 2 Semestri 2
Edukim teknologjik e metodologji 2 Semestri 2
Edukim qytetar demokratik 2 Semestri 1
Anglisht për qëllime specifike II 2 Semestri 1
Anglisht për qëllime specifike I 2 Semestri 2
Praktikë shkollore 2 lende vjetore
Teza dhe studimi 2 lende vjetore
Pedagogji Speciale 2 Semestri 1
Psikologji shkollore 2
Sporte 2 Semestri 2
Letërsi për fëmijë 2 Semestri 2
Psikologji zhvillimi 2 Semestri 2
Komunikim pedagogjik 2 Semestri 2
Arsimi gjithëpërfshirës 2 Semestri 1
Anglisht për qëllime specifike II 2 Semestri 2
Edukim teknologjik e metodologji 2 Semestri 1
Arte pamore 2 Semestri 2
Studime të integruara-shoqëria mjedisi 2 Semestri 1
Historia e kombit shqiptar 2 Semestri 1
Zhvillimi dhe të mësuarit motor 2 Semestri 1
Kujdesi për veten, siguria, higjiena. 2 Semestri 1
Studime të integruara-shkencat e natyrës 2 Semestri 1
Strategji të studimit akademik 2 Semestri 1
Bota sociale e fëmijve 2 Semestri 2
Gjuhë shqipe II 2 Semestri 2
Mësimdhënia e matematikës 2 Semestri 1

Kthehu te Lista